Deelnemersreglement


DEELNEMERSREGLEMENT DOG FUN RUN 2019

1. Definities

*Organisatie: het evenement wordt georganiseerd door Fixers Group B.V., in opdracht van de

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (“De Dierenbescherming”), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2516 AC) Den Haag aan de Regulusweg 11, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 40407319;

 *Evenement: De Dog Fun Run is geen wedstrijd, maar een fondsenwervend evenement voor mens en dier en bestaat uit een hondenparcours van een tweetal afstanden: van 2 en max 5 km. De Dog Fun Run wordt in 2019 op de volgende locatie georganiseerd:

 

 • Zondag 15 september 2019 Stadslandgoed De Kemphaan (Almere)

 

*Deelnemer: iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn/haar deelname aan het Evenement;

 *Inschrijfgeld: het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan het Evenement;

 *het Reglement: de bepalingen vastgelegd in onderhavig deelnemersreglement die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de inschrijving voor de Dog Fun Run 2019 door een Deelnemer;

 
2. Algemeen

 1. Door middel van inschrijving verklaart Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van het Reglement.
 2. Afwijkingen van de bepalingen van het Reglement zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 3. Uitdrukkelijk worden door derden van toepassing verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

 

3. Inschrijving & betaling

 1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in het Reglement zijn bepaald.
 2. Online inschrijven kan alleen via: dogfunrun.nl.
 3. Let op: er is een beperkt aantal startbewijzen afgegeven in verband met vergunningen. Op = Op.
 4. Tarief inschrijfgelden:
  Early Bird Inschrijfbedrag (eerste 50 startbewijzen):
  Dog Fun run 2 km en 4 km inschrijfbedrag: € 20,= 
  Regulier Inschrijfbedrag:
  Dog Fun run 2 km en 4 km inschrijfbedrag: € 25,=.
 5. Het inschrijfbedrag wordt direct bij inschrijving betaald via IDEAL/VISA.
 6. Het betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Als Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan de Dog Fun Run 2019 is teruggave van het inschrijfgeld en eventuele andere gemaakte kosten niet mogelijk.

 4. Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisatie vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Deelname van een kind < 16 jaar kan alleen wanneer deze te allen tijde begeleid wordt door een volwassene.
 2. Deelnemer en/of zijn hond wordt niet medisch gekeurd door de Organisatie. Deelnemer verklaart dat hij en deelnemende hond voldoende gezond zijn om aan het Evenement deel te nemen.
 3. Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien Deelnemer akkoord is gegaan met het Reglement.
 4. De Organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens, of deze bij verdenking daarvan, te verwijderen.
 5. Deelnemers moeten bij inschrijving kiezen uit twee afstanden, hetzij 2 km of 4 km. Deelname met teams is mogelijk (dogfunrun.nl).
 6. Indien Deelnemer is verhinderd aan het onderdeel ’2 km’ of ‘4 km’ van het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daarvan, plaats.
 7. Wijziging naar een andere dan de initieel gekozen afstand kan, mits daarvoor beschikbare plek is.
 8. De Organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten, voortijdig te beëindigen of op te schorten. De Organisatie kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de door Deelnemer en zijn/haar hond te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder "inschrijfgeld" wordt mede verstaan sponsorgeld en/of een eventuele donatie aan het door de Organisatie aan het Evenement verbonden goede doel.
 9. Een besluit van de Organisatie om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 10. Starttijden zullen variëren afhankelijk van het type hond dat deelneemt aan de run. eelnemers gaan van start in golven van 10 minuten tussen 10.00 uur en rond 16.00 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers en de doorlooptijden. Er wordt gewerkt met strakke doorlooptijden (time slots) teneinde geen grote groepen honden tegelijk te laten starten. Veiligheid voor mens en dier staat voorop.  
 11. De definitieve starttijden zullen via e-mail worden verzonden aan alle deelnemers van de Dog Fun Run 2019, ongeveer twee weken voorafgaand aan het Evenement.
 12. Alle deelnemers moeten zich houden aan alle regels, instructies en voorschriften weergegeven in onderhavig Reglement, op de website dogfunrun.nl en/of gegeven op de dag van het Evenement door aanwezig medisch personeel en/of medewerkers van de Dierenbescherming.
 13. Helaas is deelname aan de Dog Fun run 2019 niet geschikt voor mensen met een beperkte mobiliteit, waaronder mensen die mobiel afhankelijk zijn van een scooter of rolstoel.
 14. De aanwezigheid van supporters en familieleden van Deelnemers als toeschouwers bij de Dog Fun Run 2019 is volledig op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, overlijden of schade of verlies hoe dan ook geleden door deelnemers of toeschouwers.
 15. Deelnemers mogen zich niet aanstootgevend of gevaarzettend gedragen of kleden.
 16. Deelnemers mogen geen afval op of rond het parcours weggooien, behalve in de daarvoor beschikbare prullenmanden.
 17. Het verstrekte startnummer dient duidelijk zichtbaar te worden gedragen.
 18. De hond dient ingeënt te zijn, honden met kennelhoest en puppy’s tot 3 maanden mogen niet mee doen.

 5. Sponsoring

 1. We vragen dat elke volwassen deelnemer (van 16 jaar of ouder) minimaal € 100,= aan sponsoring voor de Dog Fun Run 2019 ophaalt. Al het sponsorgeld dat wordt opgehaald in verband met Dog Fun Run 2019 wordt door de sponsor rechtstreeks (digitaal) aan de Dierenbescherming gedoneerd.

  De door deelnemers opgehaalde sponsorgelden zullen ten gunste komen van de Dierenbescherming en de opvangcentra van de Dierenbescherming (bijvoorbeeld het realiseren van speelweides).

  Betaling van de sponsorgelden kan in elk geval via
 • IDEAL
 • Mastercard
 • VISA 
 1. Alle deelnemers dragen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle sponsorgelden/ donaties voor de Dog Fun Run 2019 voor aanvang van het Evenement worden betaald aan de Dierenbescherming. Zorgt u er alstublieft voor dat alle sponsorformulieren op juiste wijze en volledig worden ingevuld.

 

6.Tijdens de Run

 1. De Organisatie vraagt ​​dat alle deelnemers zich samen met hun supporters onthouden van roken tijdens het Evenement.
 2. De Organisatie vraagt ​​dat alle deelnemers en hun supporters geen agressief gedrag of beledigende taal vertonen jegens medewerkers van de Organisatie en vrijwilligers.
 3. Deelnemers kunnen deelnemen aan het Evenement met hun hond, omdat het parcours van het Evenement hierop speciaal is aangepast, maar zij moeten zich houden aan de Dog Fun Run Checklist (dogfunrun.nl). Omwille van de veiligheid van een ieder mag één volwassen persoon niet meer dan één hond begeleiden tijdens een parcours.
 4. De Organisatie van het Evenement draagt er voor zorg dat er een EHBO-dienst aanwezig zal zijn op het Evenement.
 5. Op het terrein van het Evenement zal ook een dierenarts en een dierenambulance aanwezig zijn. In geval van een ernstig noodgeval of ernstig zieke hond kan het echter zo zijn, dat u ofwel uw eigen dierenarts dient te raadplegen en/of dient te bezoeken, dan wel een dierenarts van de meest nabijgelegen Dierenartspraktijk. Contact- en adresgegevens van nabijgelegen Dierenartspraktijken zullen beschikbaar zijn bij de dierenartsentent op de dag van het Evenement.
 6. Als Deelnemer, zijn/haar hond of een toeschouwer lichamelijk letsel oploopt, wordt hiervan altijd melding gemaakt bij de Organisatie.
 7. De Organisatie behoudt zich het recht voor om elke persoon of hond te verwijderen van het parcours dan wel van het Evenement, mocht deze de voor hem/haar geldende regels overtreden of worden beschouwd als een gevaar voor andere deelnemers, vrijwilligers, personeel van de Organisatie, honden, of toeschouwers.

 
7. Regels voor deelname honden

 1. Deelnemers zijn verplicht om alle uitwerpselen van hun hond netjes op te ruimen van het terrein waarop het Evenement plaatsvindt - neem daarom alsjeblieft poep-zakjes mee op de dag van het Evenement!
 2. Alle honden die zich op het terrein van het Evenement bevinden moeten te allen tijde aangelijnd zijn. Aan het parcours mogen de honden alleen aangelijnd deelnemen. Choke kettingen zijn verboden.
 3. Deelnemers moeten te allen tijde de controle over hun hond hebben en houden en de hond moet te allen tijde worden begeleid door een volwassene van 16 jaar of ouder.
 4. Eén hond per deelnemer.
 5. In verband met de veiligheid van de honden is het Deelnemer niet toegestaan om zijn/haar hond te voorzien van (honden)kleding, mutsen of andersoortige attributen.
 6. Positieve bemoediging, zoals op beloning gebaseerde aanmoediging, wordt geadviseerd om de hond door en/of langs het parcours te krijgen. Indien een hond van een deelnemer of Deelnemer zelf problemen heeft met een obstakel, adviseren wij Deelnemer om dit obstakel te vermijden.
 7. Het belangrijkste is dat honden en mensen genieten van het uitdagende parcours van het Evenement. Als een hond nerveus of gestrest raakt tijdens het parcours adviseren wij Deelnemer onmiddellijk te stoppen met het lopen van het parcours en behouden wij ons het recht voor om de betreffende hond van de baan te verwijderen.
 8. We adviseren Deelnemer om zijn/haar hond de ochtendmaaltijd minstens twee uur voorafgaande aan het lopen van het parcours te geven, maar bij voorkeur pas daarna.
 9. Deelnemers zijn verplicht met hun hond mee te doen met de warming-up voor de start van de run.
 10. Deelname aan het Evenement is voor Deelnemer en zijn/haar hond op eigen risico, de Organisatie is niet aansprakelijk voor verwondingen en/of directe of indirecte schade opgelopen als gevolg van deelname aan de Dog Fun Run 2019, waaronder begrepen schade veroorzaakt door (regen)water en/of modder aanwezig op het terrein van het Evenement.

 
8. Verzekeringen

 1. Deelnemer is verplicht om zelf een dierenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt ter zake de deelname aan het Evenement.
 2. Indien Deelnemer verzuimt om een adequate dierenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten komt dit voor zijn/haar eigen risico, de Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld.

 9. Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor/op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade van Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie ter zake van die schade uitkeert.
 3. Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade (artikel 8).

 
10. Portretrecht

 1. Alle rechten en intellectuele eigendom met betrekking tot de handelsnamen, merken en/of logo’s van de Dierenbescherming berusten exclusief, en blijven exclusief berusten, bij de Dierenbescherming.
 2. Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn/haar beeltenis in drukwerk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het Evenement of andere, door de Organisatie georganiseerde Evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 3. Deze opnamen kan de Organisatie gebruiken de jaren daaropvolgend om de Dog Fun Run te promoten. Mocht Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit voor aanvang van het Evenement aan te geven.

 

11.Persoonsgegevens

 1. Deelnemer gaat akkoord met het verstrekken van zijn/haar persoonlijke gegevens aan het doel waar hij/zij voor strijdt: De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (‘De Dierenbescherming’).
 2. De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan de Organisatie haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan Deelnemer. Het is Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisatie of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisatie dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.
 3. Persoonsgegevens worden voor 2 volle kalenderjaren bewaard.

 
12. Informatievoorziening

 1. Alle deelnemers worden van informatie voorzien door middel van e-mails en de website van de Dog Fun Run (dogfunrun.nl).
 2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste e-mailadres, het lezen van nieuwsbrieven, etc.).
 3. De Organisatie mag de deelnemers na afloop van het Evenement contacten voor promotionele en informatieve doeleinden.

 
13. Huisstijl

 1. Deelnemer mag de huisstijl (logo, advertenties, basistekst etc.) van het Evenement gebruiken voor promotie en sponsorwerving.
 2. Het is Deelnemers niet toegestaan om de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en/of veranderingen daarin aan te brengen. Deelnemer dient bij twijfel contact op te nemen met de Organisatie en mailen naar dogfunrun@dierenbescherming.nl

 
14. Toepasselijk recht

 1. Op de verhouding tussen Deelnemer en de Organisatie en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Den Haag.

 

Niet voorzien

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Organisatie. 

Akkoord

Deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit Reglement en het volledig te hebben aanvaard. Door het aanvinken van de reglement linea op het online inschrijfformulier gaat Deelnemer akkoord met het geldend Reglement voor de Dog Fun Run 2019. Het akkoord wordt bevestigt door online verzending van het inschrijfformulier. Per e-mail ontvangt Deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving. Het Deelnemersreglement Dog Fun Run 2019 is te vinden en te downloaden op de website van de Dog Fun Run, www.dogfunrun.nl.

 

Dog Fun Regels

Om mee te doen aan de Dog Fun Run, moet de hond: 

 • Gezond en fit zijn.
 • Alle entingen hebben gehad.
 • Sociaal zijn met andere honden en mensen.
 • Niet loops zijn.
 • Een halsband of tuigje dragen met een leesbare tag met telefoonnummer (deze tag ontvang je bij aanmelding op het festivalterrein).
 • Het leuk vinden om mee te doen!

 Dog Fun Regels op het festivalterrein

 • De hond is altijd aangelijnd.
 • Als je hond poept op het festivalterrein, ben je verplicht dit netjes op te ruimen. Neem asjeblieft zelf poepzakjes mee.
 • Per deelnemer mag er één hond meedoen.
 • Positieve aanmoediging op basis van een kleine beloning wordt aangeraden om de honden over het parcours te begeleiden.
 • Heeft een hond moeite met een obstakel, dan adviseren we dit obstakel geheel te vermijden.
 • We adviseren dat er minimaal twee uur tussen de ochtendmaaltijd en de Dog Fun Run zit. 
 • Het allerbelangrijkste is dat de honden én hun baasjes plezier hebben tijdens de Dog Fun Run. Dus als een hond nerveus of gestresst raakt dan behouden we het recht om de hond van het parcours te verwijderen.
 • Er mag nergens op het festivalterrein gerookt worden.
 • Wees je ervan bewust dat er foto's en filmopnames worden gemaakt en dat deze kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden door de Dierenbescherming.

De Dierenbescherming heeft een ANBI-status (RSIN: 2709399).