Algemene voorwaarden


V4 10-03-2020 | 15:11:06

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden             de bepalingen vastgelegd in onderhavige voorwaarden en het tevens in deze voorwaarden opgenomen Deelnemersreglement, die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de inschrijving voor het Evenement door een Deelnemer;

Deelnemer:                                 iedere natuurlijke persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn/haar deelname aan het Evenement;

De Dierenbescherming:              de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging tot Bescherming van Dieren, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2516 AC) Den Haag aan de Regulusweg 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407319;

Evenement:                                 de Dog Fun Run 2020, welk evenement geen wedstrijd betreft, maar een fondsenwervend evenement voor mens en dier en bestaat uit een hondenparcours van een tweetal afstanden: van 2 kilometer en max 4 kilometer;

Inschrijfgeld:                                het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan het Evenement, waaronder mede wordt begrepen sponsorgeld en/of een eventuele donatie aan het door de Organisatie aan het Evenement verbonden goede doel.

Organisatie:                                Fixers Group B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1017 SB0) Amsterdam aan de Weteringschans 109, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 68450621 en De Dierenbescherming; het evenement wordt door Fixers Group B.V. in opdracht van en in samenwerking met de Dierenbescherming georganiseerd; 

Schriftelijk:                                  per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld;

Uitzonderlijke Omstandigheid:    hieronder wordt in ieder geval verstaan, natuurrampen, terrorisme, gevaarlijk weer voor mens en dier, een bedreiging voor de volksgezondheid en het opvolgen van advies van landelijke autoriteiten;

Website:                                      www.dogfunrun.nl.

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. Door middel van inschrijving verklaart Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van onderhavige Algemene voorwaarden en het Deelnemersreglement.
 2. Afwijkingen van de bepalingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 3. De algemene voorwaarden van derden worden door de Organisatie uitdrukkelijk verworpen.

Artikel 3 – Inschrijving en betaling

 1. Inschrijving door een deelnemer geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in deze Algemene voorwaarden zijn bepaald.
 2. Online inschrijven kan alleen via de Website.
 3. Er is een beperkt aantal startbewijzen beschikbaar in verband met vergunningen, als deze zijn vergeven kan er niet meer worden ingeschreven.
 4. Het inschrijfgeld voor de 2 en 4 kilometer afstand bedraagt € 25,00 (zegge: vijfentwintig euro).
 5. Het inschrijfbedrag wordt direct bij inschrijving betaald via IDEAL/VISA.

Artikel 4 – Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisatie vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Bij Deelname onder de leeftijd van 16, is er te allen tijde begeleiding nodig van een persoon van 18 jaar of ouder. Helaas is deelname aan de Dog Fun Run 2020 niet geschikt voor mensen met een beperkte mobiliteit, waaronder mensen die mobiel afhankelijk zijn van een scooter of rolstoel.
 2. Deelnemer en/of zijn hond wordt niet medisch gekeurd door de Organisatie. Deelnemer verklaart dat hij en deelnemende hond voldoende gezond zijn om aan het Evenement deel te nemen. Deelnemers dragen verantwoordelijkheid voor inentingen van de deelnemende honden, een deelnemende hond dient ingeënt te zijn. Honden met kennelhoest en puppy’s tot 3 maanden zijn uitgesloten van deelname aan het Evenement.
 3. Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het Inschrijfgeld door Deelnemer volledig is voldaan en indien Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene voorwaarden.
 4. De Organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens, of deze bij verdenking daarvan, te verwijderen.
 5. In het geval Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan het Evenement is restitutie van het door Deelnemer betaalde Inschrijfgeld niet mogelijk. Eventuele door Deelnemer andere gemaakte kosten worden niet vergoed. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daarvan, plaats. Het is wel mogelijk, indien daarvoor een beschikbare plek is, zonder bijkomende kosten van afstand te wijzigen.
 6. De Organisatie kan op grond van een Uitzonderlijke Omstandigheid besluiten het Evenement af te gelasten, voortijdig te beëindigen of op te schorten. De Organisatie kan eveneens op grond van een Uitzonderlijke Omstandigheden besluiten de door Deelnemer en zijn/haar hond te lopen route, of de af te leggen afstand, te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het Inschrijfgeld plaats.
 7. De definitieve starttijden zullen uiterlijk een week voorafgaand aan het Evenement per mail worden verzonden aan alle deelnemers van de Dog Fun Run 2020.
 8. Deelnemers van de Dog Fun Run 2020 moeten zich houden aan alle regels, instructies en voorschriften weergegeven in onderhavige Algemene Voorwaarden en Deelnemersreglement, op de website en/of gegeven en/of schriftelijk medegedeeld op de dag van het Evenement door aanwezig medisch personeel en/of medewerkers van De Dierenbescherming en/of de Organisatie.

Artikel 5 – Sponsoring

 1. Iedere Deelnemer heeft een inspanningsverplichting om minimaal € 100,00 (zegge: honderd euro) aan sponsorgeld voor het aan het Evenement verbonden goede doel op te halen, middels sponsoring van Deelnemer en zijn/haar hond voorafgaande en/of tijdens het Evenement. Al het sponsorgeld dat wordt opgehaald in verband met het Evenement wordt door de Deelnemer en/of sponsor rechtstreeks (digitaal) aan de Dierenbescherming gedoneerd. Betaling van de sponsorgelden kan in elk geval via:
  1. IDEAL;
  2. Mastercard;
 2. Alle door Deelnemer verworven c.q. opgehaalde sponsorgelden en alle ontvangen donaties zullen ten gunste komen van de Dierenbescherming en de opvangcentra van de Dierenbescherming.
 3. Deelnemer draagt verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle sponsorgelden/ donaties voor het Evenement voor aanvang van het Evenement worden betaald aan de Dierenbescherming en dat alle sponsorformulieren op juiste wijze en volledig worden ingevuld.

Artikel 6 – Verzekeringen

 1. Elke Deelnemer is verplicht om zelf een dierenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt ter zake deelname aan het Evenement.
 2. Indien Deelnemer verzuimt om een adequate dierenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten komt dit voor zijn/haar eigen risico, de Organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor/op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in lid 1 van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade van Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie ter zake van die schade uitkeert.
 3. Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade (artikel 6).
 4. Een besluit van de Organisatie om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 5. De aanwezigheid van supporters en/of familieleden van Deelnemers als toeschouwers bij de Dog Fun Run 2020 is volledig op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, overlijden of schade of verlies hoe dan ook geleden door deelnemers van of toeschouwers bij de Dog Fun Run 2020.
 6. Deelnemer mag zich niet aanstootgevend of gevaar zettend gedragen of kleden.
 7. Deelnemer mag geen afval op of rond het parcours weggooien, behalve in de daarvoor beschikbare prullenmanden.
 8. Het verstrekte startnummer dient duidelijk zichtbaar te worden gedragen.
 9. Deelname aan het Evenement is voor Deelnemer en zijn/haar hond op eigen risico, de Organisatie is niet aansprakelijk voor verwondingen en/of directe of indirecte schade opgelopen als gevolg van deelname aan de Dog Fun Run 2020, waaronder begrepen schade veroorzaakt door (regen)water en/of modder aanwezig op het terrein van het Evenement.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten en intellectuele eigendom met betrekking tot de handelsnamen, merken en/of logo’s van de Dierenbescherming berusten exclusief, en blijven exclusief berusten, bij de Dierenbescherming.
 2. Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn/haar beeltenis in drukwerk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het Evenement of andere, door de Organisatie georganiseerde evenement, zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 3. De in lid 2 bedoelde opnamen kan de Organisatie de jaren daaropvolgend gebruiken om het Evenement te promoten. Mocht Deelnemer hiertegen bezwaar hebben, dan dient hij of zij dit voor aanvang van het Evenement aan te geven (zie voor nadere uitwerking: het Privacy Statement) .
 4. De Organisatie spant zich tot het uiterste in om bestaande rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en/of databanken te respecteren.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

 1. Deelnemer gaat akkoord met het verstrekken van zijn/haar persoonlijke (persoons)gegevens aan de Organisatie.
 2. De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Dierenbescherming opgenomen in een bestand. Deelnemer verleent door middel van zijn/haar inschrijving en het accepteren van deze Algemene voorwaarden toestemming aan de Organisatie tot gebruik van deze persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan de Organisatie haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie over het Evenement aan Deelnemer. Het is Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisatie of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisatie dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
 3. Persoonsgegevens worden voor twee volle kalenderjaren bewaard.
 4. Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd het Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier

Artikel 10 – Informatievoorziening

 1. Deelnemer wordt van informatie voorzien door middel van e-mails en de Website. Deelnemer is verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie, voor het gebruik van het juiste e-mailadres en het lezen van nieuwsbrieven.
 2. De Organisatie mag Deelnemer na afloop van het Evenement contacteren voor promotionele en informatieve doeleinden.
 3. De Organisatie geeft geen garanties met betrekking tot werking van en informatievoorziening over het Evenement via de Website en behoudt zich het recht voor deze dienstverlening te wijzigen, of uit te breiden. De Organisatie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de Website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.
 4. De Organisatie maakt gebruik van cookies, om zo bezoekers van de Website te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelt de Organisatie in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Artikel 11 – Promotie

 1. Deelnemer mag de huisstijl (logo, advertenties, basistekst etc.) van het Evenement gebruiken voor promotie en sponsorwerving.
 2. Het is Deelnemer niet toegestaan om de huisstijl van het Evenement te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en/of veranderingen daarin aan te brengen. Deelnemer dient bij twijfel contact op te nemen met de Organisatie en te mailen naar dogfunrun@dierenbescherming.nl

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de verhouding tussen Deelnemer en de Organisatie en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Den Haag.

Artikel 13 – Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige Algemene voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen van de voorwaarden.